Cry Wolf แปลว่า ภาษาอังกฤษ

สำนวน Cry wolf แปลว่า ทำให้คนอื่นตกใจทั้งๆ ที่แท้จริงแล้วไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้้นหรือต้องการความช่วยเหลือ มาจากนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ที่เด็กชอบร้องตะโกนว่าหมาป่ามาแล้วเพื่อให้ชาวบ้านตกใจเล่นๆ ทั้งๆ ที่หมาป่าไม่ได้มา แต่เมื่อหมาป่ามาจริงๆ เด็กร้องตะโกนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะโกหกมาหลายครั้ง

 

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Ice cream that cures hangovers launched in...
Ice cream that cures hangovers launched in South Korea Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว South Korea convenience store chain Withme FS has released the Gyeondyo-bar - a grapefruit-flavored ice cream dessert that is claimed to help those suffering from hangovers. The ice cream contains a small amount of oriental raisin tree fruit...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ