Go vs Goes ภาษาอังกฤษ

เจอป้ายนี้ที่ 8 ทองหล่อ สถานที่แฮงเอ๊าท์สำหรับคนเกร๋ๆ อย่างเจ้นะคะ เห็นแล้วไม่ปลื้มเล้ย... ใครรู้บ้างว่ามันพลาดตรงไหน?

Women แปลว่าผู้หญิงหลายคนเป็นพหูพจน์ ฉะนั้นคำกิริยาที่ใช้ตามมาถ้าเป็น present tense จะต้องเป็นคำว่า go เฉยๆ นะคะ ไม่ต้องเติม es ซึ่งจะใช้กับคำนามในรูปเอกพจน์คือคนเดียว อันเดียว เช่น She goes to work at this time every day ต่างกับ They go to work at this time every day นะแจ๊ะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Electrician in Brazil finds dead snake in...
Electrician in Brazil finds dead snake in PlayStation 4 Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว An electrician in Brazil who was tasked with repairing a customer's malfunctioning video game console was shocked when he found the culprit was a dead snake. The customer had told the repairman that the PlayStation 4 had turned off abruptly,...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ