French fried สำนวนภาษาอังกฤษ

ตกใจแทบสิ้นสติวันนี้เมื่อได้เห็นเมนูใหม่ล่าสุดที่ร้านทรูคาเฟ่ "French fried" มันคือคนฝรั่งเศสทอด!!! คำว่า fried เป็นกริยาช่องที่ 3 ของ fry หมายถึงโดนทอด คนเขียนเมนูหารู้ไม่ว่ามันฝรั่งทอดหรือเฟร้นช์ฟรายส์ จริงๆ แล้วต้องใช้ว่า French fries (fries เป็นคำนามหมายถึงมันฝรั่งทอด) มิใช่ French fried จ้า

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Apple Releases Guide for Android Users Who...
Apple Releases Guide for Android Users Who Want to Switch to iPhone Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว In anticipation of the launch of the new iPhone 6, Apple has released a document to help those with Android smartphones to migrate their data to the iPhone. The document gives step-by-step instructions about how Android users can easily move...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ