Carefully Slip and Fall Down สำนวนภาษาอังกฤษ

งานป้ายขำ ขอให้ไว้ใจพี่น้องชาวจีน ป้ายนี้เดิมทีคาดว่าคงตั้งใจจะบอกให้ระวังลื่นล้ม แต่ด้วยความเถรตรงราวกับใช้ google translate จึงแปลออกมาได้ตรงตัวเป๊ะ carefully slip and fall down มันหมายถึงกรุณาลื่นและล้มอย่างระมัดระวัง


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Electrician in Brazil finds dead snake in...
Electrician in Brazil finds dead snake in PlayStation 4 Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว An electrician in Brazil who was tasked with repairing a customer's malfunctioning video game console was shocked when he found the culprit was a dead snake. The customer had told the repairman that the PlayStation 4 had turned off abruptly,...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ