Back to Square One แปลว่า ภาษาอังกฤษ

สำนวน Back to square one แปลว่า กลับมาที่จุดเริ่มต้น คำว่า square one คือ กล่องสี่เหลี่ยมกล่องแรก ซึ่งหมายถึงเวลาเราเล่นบอร์ดเกม อย่างเช่น บันไดงู ก็จะมีช่องต่างๆ ให้เราเดิน ซึ่งช่องที่เริ่มต้นช่องแรกก็คือ square one เพราะฉะนั้น เวลาเราพูดว่า back to square one จึงเป็นการเปรียบเปรยว่า ทุกอย่างที่ทำไปล้มเหลวและต้องกลับมาเริ่มเดินใหม่ตั้งแต่ช่องแรก ตัวอย่างการใช้ After he lost everything in the fire, life is back to square one หลังจากเขาสูญเสียทุกอย่างไปตอนไฟไหม้ ก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Taylor Swift pulls songs off music app Spotify
Taylor Swift pulls songs off music app Spotify Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว In anticipation of the launch of the new album "1989", Pop music singer Taylor Swift decided to take her music off popular smartphone music streaming service Spotify. Swift was apparently upset at the low revenues that were paid by the music app...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ