Dry run แปลว่า ภาษาอังกฤษ

สำนวน Dry run แปลว่า การฝึกซ้อมภายใต้สถานการณ์เสมือนจริง ที่มาของสำนวนนี้ คาดว่ามาจากการฝึกซ้อมดับเพลิงแบบที่ไม่ใช้น้ำ ที่คำว่า run หมายถึง เวลาที่มีการแจ้งเหตุไฟไหม้เข้ามาแล้วนักดับเพลิงต่างรีบวิ่งไปเพื่อช่วยดับเพลิง ส่วนคำว่า dry นั้นก็หมายถึงเวลาที่ใช้สายยางฉีดน้ำแต่ไม่เปิดน้ำนั้นเอง ปัจจุบันสำนวน dry run ใช้แพร่หลายในทุกวงการ หมายถึงการฝึกซ้อมเสมือนจริง ตัวอย่างเช่น We will do one more dry run before the real thing tomorrow. เราจะซ้อมอีกครั้งก่อนปฏิบัติจริงในวันพรุ่งนี้

 

บทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

E-Cigarettes May Be as Effective as Patch to...
Taking a drag from an e-cigarette may be just as safe and effective as using a nicotine patch for smokers struggling to quit, according to new research. The study found that about one in 20 people who used either patches or e-cigarettes managed...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ