What are you in the mood for? ภาษาอังกฤษ

เนื่องในโอกาสวันแห่งการเดาใจวัวว่าจะกินอะไร เจ้เลยอยากสอนสำนวนที่เป็นประโยชน์เวลาอยากถามคนอื่นว่าอยากกินอะไรหรืออยากทำอะไร What are you in the mood for? (ว๊อท-อาร์-ยู-อิน-เดอะ-มู้ด-ฟอร์) เก็บไว้ถามวัวปีหน้านะฮะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Best job in the world up for grabs
The Australian state of Queensland is offering what it calls the best job in the world. The successful candidate will receive a fantastic salary of 150,000 Australian dollars (about 3,750,000 baht) in exchange of lounging around for six months...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ