What are you in the mood for? ภาษาอังกฤษ

เนื่องในโอกาสวันแห่งการเดาใจวัวว่าจะกินอะไร เจ้เลยอยากสอนสำนวนที่เป็นประโยชน์เวลาอยากถามคนอื่นว่าอยากกินอะไรหรืออยากทำอะไร What are you in the mood for? (ว๊อท-อาร์-ยู-อิน-เดอะ-มู้ด-ฟอร์) เก็บไว้ถามวัวปีหน้านะฮะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Israeli kidnaps Thai elephant
Israeli tourist Yoram Ben-Hamo was convicted Saturday for kidnapping a baby elephant in Thailand and holding it hostage. The hostage incident arose after Ben-Hamo was chased by police following an automobile accident in which he injured a...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ