What are you in the mood for? ภาษาอังกฤษ

เนื่องในโอกาสวันแห่งการเดาใจวัวว่าจะกินอะไร เจ้เลยอยากสอนสำนวนที่เป็นประโยชน์เวลาอยากถามคนอื่นว่าอยากกินอะไรหรืออยากทำอะไร What are you in the mood for? (ว๊อท-อาร์-ยู-อิน-เดอะ-มู้ด-ฟอร์) เก็บไว้ถามวัวปีหน้านะฮะ


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Police arrest man after mistaking glaze from a...
Police arrest man after mistaking glaze from a donut for drugs Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว Police in the state of Florida in the U.S. recently pulled over a man for a speeding violation. During the traffic stop, they noticed what looked like small white rocks on his dashboard. Believing the white substance was crystal meth, the police...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ