give a shit สำนวนภาษาอังกฤษ

สืบเนื่องจากบทเรียนเมื่อวาน คำว่า shit ที่แปลว่าอุนจินั้น เป็นคำที่ในภาษาอังกฤษใช้ค่อนข้างบ่อย เช่น ในสำนวน give a shit (กิ๊ฟ อะ ชิท) ซึ่งมิได้แปลว่ายื่นขี้ให้แต่อย่างใดนะคะ แต่แปลว่า ไม่แคร์ ไม่สน ตัวอย่างการใช้ I don't give a shit what you think ชั้นไม่สนว่าเธอจะคิดอย่างไร I don't give a shit who your dad is พ่อมึงเป็นใครกูไม่สน เป็นต้นค่ะ #เบาๆ วันสุข

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ