vacation สำนวนภาษาอังกฤษ

ทำงานมาได้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีหลังหยุดปีใหม่ ก้อตะหงิดหาวันหยุดไปเที่ยวของปีนี้แล้ว เอาชาร์ทนี้มาฝากกันเพื่อช่วยวางแผนลาป่วย ลากิจ ลาตายค่ะ แต่ขอทิ้งท้ายความรู้ภาษาอังกฤษ คำว่า vacation ที่แปลว่าวันหยุด อ่านว่า เว-เค-ชั่น อย่าสเหร่อเอ๋อแดกอ่านว่า วา-เค-ชั่น นะเคอะ

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

2022 Football World Cup May be Played in Winter
The president of FIFA, football's governing body, admitted on Monday that awarding the 2022 World Cup to Qatar may have been a mistake. Staging the tournament in the Middle East has caused much controversy because if it is held over its...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ