Cheating on Me ภาษาอังกฤษ

นวัตกรรมดีงามแบบนี้น่าเอามาประยุกต์ใช้ในครัว เรือนนะคะ ป้องกันคุณผู้ชายว่อกแว่ก คำว่าโกงหรือลอกข้อสอบ หรือคำว่านอกใจ ภาษาอังกฤษใช้คำเดียวกันคำคือว่า cheat (ชี้ท) ค่ะ ตัวอย่างประโยค Are you cheating on me? เธอแอบมีกิ๊กใช่มั้ย He cheated in the exam มันแอบโกงข้อสอบ หรือแม้แต่เวลาที่เราแอบโกงเล็กๆ น้อยๆ กินข้าวขาหมูแกล้มสลัดยามลดความอ้วนก็สามารถพูดว่า I cheated on my diet the other day ฉันเผลอตัวแอบสวาปามเมื่อวันก่อน เป็นต้น


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thailand's top policeman vows to fight...
Thailand Acting Police Chief Seripisut Temiyaves vowed Saturday to wipe out mafia gangs operating in Pattaya in the aftermath of the brutal slaying of two Russian tourists. "It's about time for me to wipe out mafia gangs operating in Pattaya...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ