Technical Glitch ภาษาอังกฤษ

ถ้าบล๊อคเฟซบุ๊ค IG Line จริงๆ นี่สงสัยมีเคืองชุดใหญ่ สรุปว่าที่เฟซบุ๊คล่มไปชั่วคราววันนี้เป็นเพียงความผิดพลาดทางเทคนิ คเท่านั้นนะคะ ภาษาอังกฤษคือ technical glitch (เทคนิคั่ล กลิ๊ช) ค่ะ คำว่า glitch หมายถึงปัญหา การสะดุด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นชั่วคราว


เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ