Technical Glitch ภาษาอังกฤษ

ถ้าบล๊อคเฟซบุ๊ค IG Line จริงๆ นี่สงสัยมีเคืองชุดใหญ่ สรุปว่าที่เฟซบุ๊คล่มไปชั่วคราววันนี้เป็นเพียงความผิดพลาดทางเทคนิ คเท่านั้นนะคะ ภาษาอังกฤษคือ technical glitch (เทคนิคั่ล กลิ๊ช) ค่ะ คำว่า glitch หมายถึงปัญหา การสะดุด ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นชั่วคราว


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Thailand's top policeman vows to fight...
Thailand Acting Police Chief Seripisut Temiyaves vowed Saturday to wipe out mafia gangs operating in Pattaya in the aftermath of the brutal slaying of two Russian tourists. "It's about time for me to wipe out mafia gangs operating in Pattaya...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ