From rags to riches แปลว่า ภาษาอังกฤษ

สำนวน From rags to riches แปลว่า จากยาจกกลายเป็นมหาเศรษฐี ความหมายตรงตัวของสำนวนนี้คือจากผ้าขี้ริ้ว หรือ rags สู่ความร่ำรวยเงินทอง หรือ riches นั่นเอง ใช้เพื่อพูดถึงเวลาคนที่เคยจนมากๆ แล้วสามารถผันตัวจนกลายมาเป็นมหาเศรษฐีได้สำเร็จ ตัวอย่างเช่น He went from rags to riches when he inherited his grandparents' money after they had died เขาเปลี่ยนจากยาจกกลายเป็นเศรษฐีเมื่อตอนที่ได้รับมรดกจากปู่ย่า (หรือตายาย) ที่เสียชีวิตไป

 

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ