Adjectives

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำคุณศัพท์ที่ ใช้บ่อย ความหมายและการออกเสียงที่ถูกต้องในแบบเจ้าของภาษา ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เช่น เร็ว ใหญ่ สูง อ้วน


Download บทเรียนภาษาอังกฤษฟรี

pdf | text | mp3

 1. Big

ใหญ่


2. Small

เล็ก


3. Tall

สูง


4. Short

เตี้ย


5. Fat

อ้วน


6. Skinny

ผอม


7. Old

แก่


8. Young

อ่อนวัย


9. Stupid

โง่


10. Smart

ฉลาด


11. Slow

ช้า


12. Fast

เร็ว


13. Near

ใกล้


14. Far

ไกล


15. Good

ดี


16. Bad

ไม่ดี


17. Ugly

ขี้เหร่


18. Pretty

น่ารัก


19. Light

อ่อน


20. Dark

แก่

บทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Apple Releases Guide for Android Users Who Want to
Apple Releases Guide for Android Users Who Want to Switch to iPhone Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว In anticipation of the launch of the new iPhone 6, Apple has released a document to help those with Android smartphones to migrate their data to อ่านเพิ่มเติม...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ