Barking up the wrong tree แปลว่า ภาษาอังกฤษ idiom

สำนวน Barking up the wrong tree แปลว่า คิดผิด ถามผิดคน สำนวนนี้มาจากเวลาสุนัขล่าเหยื่อเข้าไปในป่า และเชื่อว่าเหยื่อหนีขึ้นไปบนต้นไม้ จึงเห่าไปบนต้นไม้นั้น แต่แท้จริงแล้ว สุนัขไม่รู้ว่าเหยื่อไม่ได้อยู่บนต้นไม้ต้นนั้น ซึ่งก็คือเห่าผิดต้นนั่นเอง ตัวอย่างการใช้ If you think I can help you with that, you're barking up the wrong tree ถ้าเธอคิดว่าฉันช่วยเธอได้แล้วล่ะก็ เธอคิดผิดแล้วล่ะ

 

บทเรียนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพิ่มเติม

แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Man attempts to play Pokemon while skydiving
Man attempts to play Pokemon while skydiving Langhub.com เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว A man in Belgrade, Serbia, tried to play Pokemon Go while skydiving, but was unsuccessful. The skydiver had made the jump at 5,000 feet, and said he had a full GPS and mobile network signal when he was 2,000 feet from the ground. He tried to...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ