French fried สำนวนภาษาอังกฤษ

ตกใจแทบสิ้นสติวันนี้เมื่อได้เห็นเมนูใหม่ล่าสุดที่ร้านทรูคาเฟ่ "French fried" มันคือคนฝรั่งเศสทอด!!! คำว่า fried เป็นกริยาช่องที่ 3 ของ fry หมายถึงโดนทอด คนเขียนเมนูหารู้ไม่ว่ามันฝรั่งทอดหรือเฟร้นช์ฟรายส์ จริงๆ แล้วต้องใช้ว่า French fries (fries เป็นคำนามหมายถึงมันฝรั่งทอด) มิใช่ French fried จ้า

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ