Bite off more than you can chew แปลว่า ภาษาอังกฤษ idiom

สำนวน Bite off more than you can chew แปลว่า ตกลงทำในสิ่งที่ไม่สามารถทำสำเร็จได้ แปลตรงตัวคือ กัด (อาหาร) ชิ้นใหญ่กว่าที่จะสามารถเคี้ยวได้ ตัวอย่างการใช้ Don't bite off more than you can chew. Just take on one thing at a time. อย่าตะบี้ตะบันทำอะไรมากเกินไป ค่อยๆ ทำไปทีละอย่าง

 

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ