Carefully Slip and Fall Down สำนวนภาษาอังกฤษ

งานป้ายขำ ขอให้ไว้ใจพี่น้องชาวจีน ป้ายนี้เดิมทีคาดว่าคงตั้งใจจะบอกให้ระวังลื่นล้ม แต่ด้วยความเถรตรงราวกับใช้ google translate จึงแปลออกมาได้ตรงตัวเป๊ะ carefully slip and fall down มันหมายถึงกรุณาลื่นและล้มอย่างระมัดระวัง


แปลข่าวภาษาอังกฤษ

Chuwit loses control in contest to run Bangkok
Former massage parlor tycoon Chuwit Kamolvisit is adamant he is still fit to run for Bangkok Governor, following a well-publicized fist fight with a TV anchorman. Chuwit is urging voters not to use the incident to judge him and his bid to become...

เรียนคำศัพท์ สำนวน สแลง ภาษาอังกฤษ